کاشت داشت و برداشت گلابی و خوج

درختان گلابی که امروزه مورد کشت قرار می­ گیرند از گونه­ های وحشی آن حاصل شده اند. طبق نظریه محققین گونه های وحشی گلابی در مناطق مختلف اروپای غربی تا آسیای شرقی پراکنده می باشند. نام علمی آن pyrus communis می­ باشد که از خانواده Rosaceaeاست. برگ­ هایی دایره ­ای شکل با گل­ های سفید رنگ درگل آذین دیهیم انتهایی و پرگل و دارای میوه ای کروی شکل می­ باشد. گل آذین گلابی ­ها دارای هفت یا هشت گل بوده و نامحدود هستند، به این صورت که شکوفه ­های کناری یا جانبی اول باز شده و شکوفه های انتهایی آخر باز می­شوند. تمایز یابی درگلابی حدود ۶۰ روز بعد از مرحله تمام گل صورت می گیرد. جوانه­ های گل در انتهای شاخه­ ها و اسپورهای کوتاه ۲ساله و مسن­تر تشکیل می­شوند. امروزه رقم­ های مختلفی در جهان وجود دارد که ۱۶رقم از آن در نهالستان پیام سبز تالش تکثیرمی­ شود.

ادامه مطلب