آفات و ... گیاهان, آموزش, احداث باغ میوه, اسلایدر, خصوصیات و ارزش غذایی, دسته‌بندی نشده, طراحی و اجرا, کاربر, نحوه تکثیر, نحوه کاشت و داشت, نمایش

کاشت داشت و برداشت میوه کیوی

کاشت داشت و برداشت کیوی

مقدمه

گیاهی است متعلق به خانواده Actinidiacea، و با نام  علمیActinidadeliciosaاست این گیاه از شاخه گیاهان گلدار، رده نهاندانگان، وزیر رده دو لپه ایها، فوق راسته Dilleniidaeراسته  Ericales و جنس یا ژانر Actinidia می باشد و دارای ۲۰ گونه مختلف است . درحدود ۱۰ گونه آن از لحاظ تجارتی دارای اهمیت جهانی است ، که ۷ گونه  آن به عنوان «پیچهای زینتی» و سه گونه دیگرشامل Actinidia arguta ,Actinidia kolomickta ,Actinidiachinensis جهت تولید میوه مورد استفاده قرار می گیرند.

از بین سه گونه مذکور گونه Actinidia chinensis به دلیل مرغوبیت میوه و صادراتی بودن آن از اهمیت اقتصادی برخوردا راست و میوه آن به نام های Lohang gooseberry ,sheep foach ,Monki peach,kiwifruit ,Chinese gooseberry ,kiwi berry ,yang tao, شهرت یافته است معمول ترین نام  آن درجهان kiwi یا chinese gooseberry می باشد.

شرایط وعوامل محیطی

واکنش درخت کیوی به عوامل محیطی به دلیل چندساله بودن ونحوه رشدوباروری آنها،همانندتمامی درختان میوه،تا حدودی با سایرگیاهان متفاوت است.ازآن جایی که درختان کیوی پس از چندسال حجم زیادی ازمحیط اطراف خودرااشغال می کنند،بایدبافاصله نسبتا زیادی ازیکدیگرکشت شوند.تغییردادن عوامل تشکیل دهنده محیط رشدومناسب کردن آنهابرای گیاهان کاشته شده اغلب اگرغیرممکن نباشد،بسیاردشواراست،درنتیجه بایدکوشش شودتامحیط کشت این گیاه ازبدوامرمناسب باشد.

مهمترین عوامل محیطی که نحوه رشد ومیزان محصول یک درخت راتعیین میکنند عبارتنداز:حرارت، نور، موقعیت محل، خاک وآب.

مجموعه عوامل عرض جغرافیایی،ارتفاع ازسطح دریاومقدارشیب زمین،موقعیت محل رامشخص میکند.اثراین عوامل دردرجه اول بر روی مقدارحرارت محیط .دردرجه دوم  بر روی شدت نور است .بدین ترتیب که هرچه عرض جغرافیایی بیشتر باشد، چون نورخورشید با زاویه کمتری به سطح زمین میتابد ، میزان حرارت محیط  و شدت نوری که درد سترس گیاهان قرار می گیرد،کمتر میشود .شیب زمین بر حسب جهت آن می تواند بر دما اثر مثبت و یا منفی داشته باشد درنیمکره شمالی شیبهای روبه جنوب حداکثرمقدارنورخورشیدرادریافت می دارند.این گونه اراضی دربهارزودترگرم می شوند،درتابستان گرمتر و خشک ترند و در پاییزدیرترسرد می گردند. شیب های روبه شمال درست برعکس شیب های روبه جنوب عمل می کنند. شیب های روبه شرق و یا غرب حد واسط شیب های روبه شمال روبه جنوب هستند برای کشت نهال کیوی منابع مختلف، شیب رو به جنوب را توصیه کرده اند.

این گیاه برای رشد به ۲۴۰- ۲۲۵ روز دوره رشدی بدون یخبندان نیاز دارد. این درختان درفصل تابستان تا دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌نمایند. درجه حرارت اپتیمم برای رشد این گیاه در دوره رشد ماکزیمم، ۲۴ درجه نتی‌گراد می‌باشد. دمای کمتر از ۱- درجه سانتی‌گراد در فصل بهار باعث از بین رفتن برگ کهای جوان، میوه‌‌ها و شاخه‌‌های جدید می‌شود. دمای کمتر از ۵/۲- درجه سانتی‌گراد در آبان‌ماه باعث صدمه به تنه گیاهان جوان و برگها می‌شود. 
حداقل دمایی که گیاه بالغ رقم هایوارد کیوی می‌تواند تحمل کند ۹- تا ۱۲- درجه سانتی‌گراد می‌باشد . دمای پائین‌تر از ۱۲- درجه سانتی‌گراد در فصل زمستان درختان جوان را از بین برده و تا حدودی به درختان بالغ صدمه می‌زند. رطوبت مناسب هوا حدود ۸۰-۷۰ درصد می‌باشد.

فقط مناطقی با حداقل باد، مناسب کشت کیوی می‌باشد زیرا شاخه‌های این درختان به آسانی در اثر باد شکسته شده، میوه‌ها آسیب دیده و رشد گیاه کم می‌شود. وزش بادهای ساحلی با سرعت ۲۴-۸ کیلومتر در ساعت و بادهای بهاره و پاییزه با سرعت ۸۰- ۲۴ کیلومتر در ساعت باعث شکستن شاخه‌ها، کاهش رشد وعملکرد می‌شود.

نکته: با توجه به اینکه هرساله ما شاهد خسارت های زیاد بابت بادهای موسمی بهاره  علی الخصوص باغ های احداث شده نزدیک ساحل  دریا با شکستن شاخه های جوان هستیم ازآنجایی که شاخه های بهاره تاثیر زیادی بر باروری درختان  کیوی در سال بعد دارد لذا حفاظت از شاخه های بهاره اهمیت زیادی دارد. بستن شاخه های بهاره به سیم داربست، کوتاه یا هرس شاخه های بالای یک متر و زدن بادشکن اطراف باغ  می تواند مناسب باشد. 

 این گیاه در خاک‌های عمیق آبرفتی بهترین رشد را دارد. در خاک‌های لومی و سیلتی‌لوم بهتر از خاک‌های شنی‌لوم رشد می‌کند. خاک مناسب کشت این گیاه بایستی سبک و غنی از مواد آلی و دارای زهکشی مناسب بوده و عمق کافی داشته باشد. بدلیل حساسیت این گیاه به شوری بویژه نمک‌های بر و سدیم، آب آبیاری بایستی حداقل شوری را داشته باشد. کلرید، بیکربنات،‌ بر و سدیم ‌بیشترین خسارت را به این گیاه وارد می‌آورند.

phاپتیمم برای رشد کیوی ۵/۶ – ۵/۵ می‌باشد. حدود ۱۵۰۰ میلی متر باران در سال با پراکنش مناسب برای رفع نیاز آبی آن کافی است. در مناطقی با تابستان‌های گرم تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد در صورتی که مقدار کافی آبیاری صورت گیرد (۹۳- ۷۴ مترمکعب در هکتار در روز) می‌توان به کشت آن اقدام کرد. در دمای ۳۲ درجه سانتی‌گراد در تابستان به ۵۵ مترمکعب در هر هکتار آب در روز نیاز دارد

ارقام مهم:


در ایران بیش از ۹۵% باغات کیوی با استفاده از رقم هایوارد ، بدلیل ویژگی‌هایی نظیر درشتی و یکنواختی میوه، بازار پسندی و خاصیت خوب انبارداری، کشت شده است. و برای گرده افشانی از دو رقم نر توموری و ماتوا استفاده می‌شود که زمان گلدهی رقم توموری با رقم ماده هایوارد همپوشانی بیشتری دارد. بطور معمول حدود ۱۰ درصد باغ برای درختان نر در نظر گرفته می‌شود. نسبت پایه نر به ماده ۱ به ۹  است و بهتر است پراکندگی پایه‌های نر در باغ طوری باشد که در تمام ردیف‌ها پایه نر وجود داشته باشد.

ارقام تجارتی مهم کیوی ماده عبارتند از :

آبوت ، آلیسون ، برونو ، هایوارد ، مونتی و

 ارقام نر :

ماتوا و توموری

تکثیر و تولید نهال 

کیوی را میتوان به چهار روش تکثیر کرد که عبارتند:

۱-تکثیرازطریق بذر

۲-ثکثیر ازطریق قلمه که باتوجه به نوع واریته موردنظر،میتوان چهارنوع قلمه انتخاب نمود 

الف:قلمه چوبی یاخشبی 

 ب:قلمه های نیمه خشبی 

 ج:قلمه های علفی 

د:قلمه های ریشه ای 

۳-تکثیر ازطریق کشت بافت

۴-تکثیرازطریق پیوند

الف:پیوند جوانه(پیوند شکمی وپیوندوصله ای)

ب:پیوند شاخه(پیوند زبانه یا انگلیسی،پیوندپوستی وپیوند اسکنه ای) 

تکثیر

بیش از ۹۹ درصد کشت کیوی دنیا اختصاص به رقم هایوارد دارد که به جهت سهل بودن ریشه‌زایی، درمازندران به روش قلمه ودرگیلان تولید نهال های اصلاح شده به روش پیوند اسکنه می‌باشد. 

ازدیاد به روش قلمه:

روش تکثیر  مستقیم : در این روش مهم ترین نکته ، انتخاب  پایه  مادری مناسب و  سالم  از نظر فنوتیپ و ژنوتیپ در باغ  می باشد  ( رقم هایوارد ) قلمه هایی که از رشد رویشی شاخه های یکساله بدست آمده اند  به طول ۱۵-۱۰ سانتی متر و به قطر ۷- ۱ سانتیمتردارای سه جوانه تهیه می کنیم، زمان مناسب قلمه گیری از نیمه دوم دی ماه تا نیمه دوم بهمن ماه می باشد

عملیات قلمه گیری:

۱-قیچی باید کاملاً تیز باشد تا باعث له شدن بافتهای قلمه نگردد

۲-محل فوقانی قلمه شیب مناسب داشته و با چسب پیوند پوشیده گردد
۳-محل تحتانی قلمه ها با قارچ کش تیوفانات متیل به نسبت ۵-۲ در هزار و بنومیل به نسبت ۱ در هزار ضدعفونی گردد.

روشهای ریشه دار کردن قلمه:


الف:گلخانه گرم: در روش اول دمای گلخانه ۲۲- ۱۸ درجه سانتی گراد می باشد، بستر کشتی که قبلاً‌ آماده  گردیده است با قارچکش بنومیل ضدعفونی کرده و به کاشت قلمه های تهیه شده اقدام می نماییم. زمان کاشت قلمه اواخر دی ماه تا اوایل اسفندماه می باشد و در طول مدت ۶۰- ۴۵ روز ریشه دار شده و آماده انتقال به گلدان شماره ۱۷ یا نایلکس های پلاستیکی به ابعاد ۲۰×۱۰×۱۰ سانتی متر می باشد.

 ب:گلخانه معتدل:عملیات کاشت قلمه، مشابه روش گلخانه گرم بوده اما دمای آن ۱۲- ۸ درجه سانتی گراد و قلمه ها تا اواخر اردیبهشت ماه ریشه دار شده و قابل انتقال به گلدان یا بستر کاشت می باشند و زمان مناسب انتقال قلمه به گلدان از اواخر دی ماه تا اواخر بهمن ماه می باشد. 

 ازدیاد به روش پیوند

۱-استخراج بذر از میوه وکاشت آن درخزانه(تولیدپایه):

 میوه کاملاً رسیده و قند آن تکمیل شده باشد با این منظور بهتر است میوه های برداشت شده را در دمای بالای ۱۲ درجه سانتیگراد قرار داده تا نرم شده و بذر کاملاً‌ از گوشت جدا گردد دراین زمان عملیات بذرگیری شروع می شود و میوه های نرم شده را روی سطح چوبی مالش داده تا له شود سپس باقیمانده را با مقداری ماسه بادی مخلوط کرده تا ماده ژلاتینی چسبیده به بذر نیز از آن خارج گردد و بذر حاصله را با آب شیرین شستشو داده و با قارچکشهای کاربندازیم یا ویتاواکس ضدعفونی می نماییم. بذری را که از این روش به دست می آید به دو طریق می توان جوانه دار کرد.

۲-آماده سازی بستر

    الف : روش گلخانه گرم : دمای این گلخانه بین ۲۲-۱۸ درجه سانتیگراد می باشد از اوایل دی ماه بذرهای موردنظر درکرتهایی که از قبل با بستر مناسب   ( ماسه ۱/۳ + خاک هوموس۳/۱+تفاله چای یاخاک برگ۳/۱) به ژرفای ۱۰-۱۵سانتیمترتهیه گردیده است به صورت نواری یا ردیفی با فاصله ردیف ۱۰ سانتی متر بذرپاشی می نماییم ، جهت یکنواختی بذرپاشی بهتر است سطح بستر رابایک غلتک مسطح وهموارکرد و بذرها رابا مقداری ماسه مخلوط و سپس بذرپاشی گردد. بعد از اتمام بذرپاشی مقدار۲/۰تا۵/۰سانتی متر خاک هوموسی۳/۱،خاک برگ۳/۱وماسه بادی۳/۱ را ترکیب کرده روی بذرهامی ریزیم (بطوری که بعداز آبیاری بذر ها نمایان نباشد) با آبیاری ملایم جهت چسبیدن بذر به بستر و خروج هوا از حفره ها عملیات بذرپاشی تمام می شود.                

 ب : روش گلخانه معتدل : این روش نیز کاملاً‌ مشابه روش قبلی است با این تفاوت که به علت کاهش دما در گلخانه که بین ۱۰-۸ درجه سانتی گراد است   

 ۳-انتقال به خزانه دوم (انتظار یا گلدان):

در روش گلخانه گرم نشای موردنظر پس از ۴۵ روز یعنی دراواخر بهمن ماه قابل انتقال به  گلدان میباشد و در روش گلخانه معتدل زمان انتقال نشاء به گلدان در اواخر فروردین ماه امکان پذیر میباشد و عملیات پیوندزنی به نیمه دوم دی ماه برمی گردد.

انتقال نهال­های بذری کیوی پایه به خزانه دوم موجب می­ شود تا ریشه ­ها توسعه خوبی یافته و درهم پیچیدگی ریشه ­ها نیز به حداقل خود رسیده وجابجایی نهال ها پس از پیوند درهر زمانی امکان پذیرباشد.ترکیب خاکی برای کاشت نهال بذری پایه کیوی ۳/۱خاک هوموس،۳/۱ماسه،۳/۱کود دامی پوسیده  می باشد درصورتی که زمان کاشت نشا کیوی هواگرم باشد جهت جلوگیری از تاثیرمنفی شدت نورآفتاب بلافاصله بعداز کاشت برای۱۰تا۲۰روزبرروی خزانه توری گذاشته و آبیاری می شود.

نکته:یک هفته در میان محلول پاشی نهال ها انجام شود تانهال  قوی وقابل پیوندزدن داشته باشیم. 

پیوند

پیوند به روش اسکنه ای انجام می شود در این روش ممکن است پایه و پیوندک دارای قطر مساوی باشند و یا پیوندک نازکتر باشد . طول پیوندک باید درحدود ۸تا۱۰سانتیمتر بوده و حداقل یک جوانه داشته باشدو محل قطع پیوندک کنار جوانه باشد. پیوندک در هنگام استراحت گیاه از شاخه یکساله گرفته می شود.روش کار بدین ترتیب است که سرپایه راقطع کرده،درامتدادقطرسطح برش یک شکاف عمودی به طول ۵سانتیمترایجادمی کنندو دو پیوندک را که ته آنها به شکل گوه ای است بریده شده است در دو طرف آن قرار می دهند. به طوری که لایه های زاینده پایه وپیوندک بر روی هم قرارگیرند

 دراین روش محل اتصال پیوندک به پایه بانوار چسب وپلاستیک پیوندزنی بسته تااز نفوذهوا و رطوبت جلوگیری شود ونوک پیوندک برروی نوار آن باید با چسب پیوندپوشانیده شود تا ازنفوذ آفات وبیماری به پایه وپیوندک جلوگیری شودهمچنین رطوبت خودرا ازدست ندهند.

نحوه احداث باغ کیوی

خاک محلی است که کیوی ریشه های خودرادرآن می گستراندلذاخیلی مهم بوده وبایدموردتوجه قرارگیردتابهترین ترکیب بدست آید.بنابراین بهترین خاک برای پرورش کیوی خاک شنی هوموس دار است این مخلوط یعنی خاک سبک شنی(۵۰%کود پوسیده دامی و۵۰%ماسه دریا)مناسب ترین ترکیب می باشد

کاشت کیوی

۱-طراحی باغ کیوی:درطراحی باغ کیوی فاصله نهال ها را۴متروردیف هارا ۵مترویا فاصله ردیف ونهال ها را۴*۴متردرنظر میگیرند(۴در۴)و(۵در۵)وبعضا(۵/۳*۵/۴)بستگی به مساحت زمین نیزدارد.

۲-آماده سازی محل کشت نهال کیوی : بهترین خاک برای کاشت کیوی شنی هوموس دار یامخلوط ماسه بادی وکوددامی پوسیده شده است. زمین اصلی را شخم سپس روتیواتور زده روتیواتور یادیسک خورد کرده درصورتی که زمین ما خاک آن سبک باشد چاله های به قطر۱۲۰تا۱۵۰سانتی متر با عمق ۵۰سانتی متر خاک برداری شده سپس خاک برداشته شده به اندازه %۵۰آن کوددامی ومقداری خاک هوموسی یا خاک برگ اضافه می کنیم  سپس ضمن اینکه چاله ی خاک برداری شده راپر می کنیم به ارتفاع  ۴۰سانتی مترازسطح زمین  خاک می ریزیم به طوری که سطح پشته صاف باشد درصورتی که زمین ما دارای خاک نیمه سنگین باشدچاله ای به قطر ۱۲۰*۱۵۰ سانتی متر خاک برداری کرده وبه خاک خروجی %۵۰ماسه وکوددامی اضافه کرده ضمن اینکه چاله خاک برداری شده راپر می کنیم تا ارتفاع ۷۰سانتی متر ازسطح زمین خاک آماده شده را می ریزیم وپس از صاف کردن پشته نهال را می کاریم. درصورتی که زمین های ما پست ودارای خاک های سنگین باشندزدن زهکش بین ردیف های کیوی الزامی می باشد

۳-زمان کاشت کیوی:بهترین زمان کاشت کیوی ماههای شهریور ومهرماه(بهترین موقع)ویا اسفندوفروردین می باشد

۴-نحوه کاشت نهال نر وماده کیوی: یک پایه نربرای نه پایه ماده به شرط آنکه پایه های نروماده همزمان شکوفه دهندکافی است.

نسبت پایه نر به ماده:

توجه:درتلقیح بروش دستی هر گل نر برای ۵ گل ماده مناسب است.

مدت پولن پذیری گل های ماده۷-۹روزوقدرت گرده دهی گل های نر۲-۳روزاست.

عملیات داشت کیوی

این مرحله ازمهمترین مراحل رشدکیوی به شمارمی رودکه عبارتنداز:آبیاری،کوددهی،سله شکنی،خاک دهی پای نهال،مبارزه باآفات وبیماری هاو…

دربخش تغذیه وآفات وبیماری ها مفصل بحث خواهدشد.

روش های آبیاری کیوی

۱-بارانی(پمپ،لوله های اصلی،انشعابات فرعی،فواره)

۲-میکروجت

۳-قطره ای(پمپ،لوله های پلاستیکی قطرکم،سرلانس یاقطره چکان

کود وتغذیه کیوی:

کیوی گیاه پرتوقع است.

*نحوه بدست آوردن مقداردقیق غلظت کود یامحلول غذایی:   

FC=K*Fr/Tr, Id=100idn/Tr*EU

FC= غلظت کوددرآب برحسب قسمت درمیلیون(PPM)

   =ضریب ثابت برابر۱۰۰k

 Fr=مقدارکودمحلول برای هرنوبت آبیاری برحسب کیلوگرم درهکتار

Tr=نسبت زمان کوددادن به زمان آبیاری،درهربار۸/۰درنظرمیگیرند.

Id=مقدارناخالص آبیاری برحسب میلیمتر 

Idn=مقدارخالص آبیاری

Tr=ضریب تعرق

Eu=ضریب یکنواختی توزیع

مثال:اگر Idnمقدارخالص آبیاری۲۰میلیمترباشدیعنی مقدار۲۰۰۰۰لیتردرهکتاردرهرنوبت و TRضریب تعرقدرآبیاری ۰٫۸و EUضریب یکنواختی توزیع۹۰%باشد.

Id=100idn/TR*En=100*20/0.8*90=24.7

اگربخواهیم برای هربارآبیاری۳کیلوگرم کوددرهکتاررادرنظربگیریم محاسبهاینگونه است.

Id=K*Fr/TR.Id=3  /   ۰٫۸*۲۴٫۷=۱۵٫۲ppm

مقدارکودهای لازم درسال های مختلف برای آبیاری: 

توجه: اگربخواهیم در یک باغ کیوی مقدار۱۰۰ کیلوگرم کود را درطی ۱۰۰روز در اختیار گیاه قراردهیم و برنامه آبیاری طوری باشد که درهرقطعه هر دو رو یکبار آبیاری شود. جمعا آن قطعه۵۰ بار در زمان کود دادن آبیاری می شود پس درهرمرتبه باید دو لیتر درهکتار برای هر بار محاسبه کنیم و در فرمول های ذکرشده بالاقرار دهیم.

نکته بسیارمهم دیگراین است که که نمی توان هرنوع کود محلولی رابکاربرد.

کودی که برای آبیاری قطره ای درنظرگرفته می شودبایددارای مشخصات زیر باشد:

۱-باعث ایجادرسوب روی سوراخ های قطره چکان هاوداخل لوله هانشود.

۲-موادغذایی متشکله آن دارای نسبت مناسبی ازعناصرازت،فسفر،پتاسیم ومیکروالمنت باشد.                                                                           

۳-ph و کود محلول باید به صورتی باشد که تا حدودی از سختی آب کاسته و مانع رسوب مواد غذایی در داخل لوله ها وقطره چکان ها شود .

۴-مواد تشکیل دهنده به صورتی باشند که به خوبی جذب خاک شده و حداکثرآن مورد استفاده گیاه قراربگیرد.

در دو سال اول مقدار کودی که به نهال داده می شود، بسیار محدود است سال اول مقدار۳۰گرم ترکیبات اوره (۱۴گرم ازت) برای هر دو مترمربع خاک اطراف نهال درنظرگرفته می شود و این عمل ۳-۴ باردرماه های فروردین تا مرداد تکرار می شود. سال دوم ۱۲۰گرم اوره(۵۵گرم ازت) در۳-۴ مترمربع خاک اطراف آنها در اسفندماه پخش میگردد سپس درسه مرحله در هر مرحله ۶۰گرم اوره (۲۸گرم ازت) از ماه های فروردین تا مرداد تکرار می شود.

سال سوم مقدار۲۵۰ کیلوگرم (۱۱۵کیلوگرم ازت ) برای هر هکتار باغ در اسفندماه درنظرگرفته می شود. سپس مقدار۱۲۵کیلوگرم اوره(۵۷کیلو گرم ازت)دراریبهشت ماه به باغ می دهند. در موقعی که خاک رطوبت نسبی دارد، فقط مصرف ترکیبات اوره کافی است ولی باید دقت نمود که رطوبت خاک بیش ازحدلازم نباشد، زیرا در این صورت ریشه ضایع شده ازبین می روند. موقع مصرف کود را باید طوری انتخاب نمود که پس از آن بارندگی باشد تا ازت را در خود حل کرده و به ریشه برساند.

زمانی که نهال هابارورشدنداگرنتیجه آزمایش خاک وبرگ هردومساعدباشدمقدار۱۷۰کیلوگرم کودازته درهکتارلازم است که۱۱۵کیلوگرم آن دراسفندماه و۵۵کیلوگرم آن دراردیبهشت به خاک داده می شود کودفسفره رانیزبه مقدار۵۶کیلوگرم درهکتاردرماه بهمن واسفندبه خاک می دهند.

کود پتاسه:به مقدار۱۵۰تا۲۰۰کیلو گرم درهکتار۲تا۳مرحله دربین ماه های اسفند ومردادبه باغ داده میشود.کودرابایدسرتاسرباغ پخش نمودتاریشه بتوانددرتمامی محدوده انتشارخودآن راجذب نماید .

نکته:در مناطقی که هرس شدید روی درخت انجام میگیرد، مقدارنیاز گیاه به کود بیشتر از گیاهانی است که هرس کمتری روی آنها صورت گرفته است و معمولا شاخه ها را به قیم ها بسته و آنها را به حال خود باقی میگذارند بخصوص کود پتاسه برای تولید میوه بسیارضروری است.

 کود کامل مایع(کلاته) مخصوص کیوی  

کود کامل مایع کیوی از جمله محصولاتی است که بیش از ۹۰% تولید آن در باغات مازندران انجام می‌شود. درختی است که به سرما حساس بوده و از لحاظ نیاز به عناصر غذایی به ازت، پتاسیم، گوگرد، فسفر، و منزیم نیاز بالایی دارد.

 ازت: گلوگاه رشد گیاه بوده و کمبود آن به شدت رشد کیوی را کاهش می دهد. کمبود آن ابتدا در برگهای پیر و سپس در برگهای جوانتر دیده می شود زیادی ازت نیز رشد کیوی را کاهش می دهد که بصورت سوختگی بین برگها از حاشیه برگ شروع شده و به رگبرگهای میانی می رسد. از این رو رساندن میزان مناسب و مورد نیاز این عنصر به گیاه در تولید آن نقش فراوان دارد.

فسفر: با کمترین علائم ظاهری کمبود آن در کاهش رشد کیوی موثر می باشد کمبود آن باعث لاغر شدن ساقه‌ها و کوچک شدن برگها می‌شود و زیاد بودن فسفر درگیاه نیز باعث اختلال در جذب عناصری مانند روی می شود. 

پتاسیم: نخستین علامت کمبود آن کاهش رشد گیاه در دوران شکوفه دهی و جوانه زدن است. کمبود پتاسیم در کاهش کیفیت محصول تولیدی و پائین آمدن سلامت و شادابی گیاه و محصول تاثیر فراوان دارد، از علائم کمبود آن به پیچیدگی حاشیه برگها، تغییر رنگ برگ به قهو‌ه‌ای، سوختگی و نکروزه شدن برگها، ریزش برگها و کوچک شدن میوه‌ها می‌توان اشاره کرد. همچنین پوسیدگی شکوفه ها درکیوی تحت تاثیر کمبود پتاسم می‌باشد. کمبود پتاسیم به شدت عملکرد تولید میوه را کاهش داده ، تعداد، اندازه و کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار می دهد. 

منزیم: کمبود منزیم به سلامت و شادابی گیاه لطمه شدیدی وارد می‌کند نکروزه شدن‌،تغییر شکل و رنگ شدید و حساسیت شدید گیاه به آفات و بیماریها از مشکلات کمبود منزیم برای کیوی می‌باشد. 

گوگرد: کمبود کوگرد نیز باعث کاهش شدید رشد گیاه و تولید است. عناصر ریز مغزی مانند اهن، روی، منگز، بور، مس و مولیبدن زمانی مطرح می شوند که گیا ه از نظر تغذیه عناصر پرمصرف به خوبی حمایت شود وبرای یک تولید خوب و با کیفیت و همراه با مصرف عناصر پر مصرف، عناصر کم مصرف تأثیر خود رانشان دهند. 

تأثیرعمومی عناصری مانند آهن، روی، مس و … در کیوی بر کیفیت و عملکرد گیاه و محصول آن می باشد، کمبود آنها به کاهش رشد گیاه ، بروز علائم ظاهری در پایین آمدن کیفیت گیاه و محصول تولیدی ، کاهش مقاومت گیاه دربرابر آفتاب و …. دامن می‌زند. علائم کاهش این عناصر به صورت نکروزه شدن برگها ، تغییر رنگ برگها و کاهش رشد گیاه بروز می‌کند. که با یک فرمول صحیح و رساندن مواد غذایی با کود مایع هامون در زمان مناسب به گیاه به افزایش تولید، کیفیت و سلامت گیاه و محصول خود می‌رسیم. 

 میزان مصرف : ۵/۲ الی ۵/۳ لیتر کود را در ۱۰۰۰ لیتر آب حل کرده سپس محلول پاشی انجام شود . محلول فوق قابل جذب از طریق برگ و ریشه می باشد.

     N=14%  ,  P2O5=4%  ,  K2O=8%  ,  Zn=1000ppm  ,  Fe=1250ppm 

,  Mn=700ppm  ,  Mg=2000ppm  ,  B=300ppm  ,  Cu=200ppm 

, Mo=40ppm  

هرس کیوی

برای گل دهی بیشتربایددرخت کیوی راهرس کردکه هرس تابستانه وکندکننده های رشدسبب تحریک گیاه برای گلدهی بیشترمی شودتعدادگل درکیوی بسیارزیاداست ولی تعدادکمی ازآنها به میوه تبدیل می شودازعوامل آن عدم گرده افشانی،سقط جوانه گل،عدم تامین نیازسرمایی،متعادل نبودن نسبت بین برگ ومیوه می باشد.شایدمهمترین مسئله درپرورش کیوی گرده افشانی گل های آن باشدچراکه رابطه مستقیم باتعدادواندازه نهایی میوه دارد.هرس درختان ماده ونر باهم فرق دارند.بازوهای میوه دهنده کیوی،فقط روی شاخه های سال جاری که ازروی شاخه های سال قبل منشعب شده اند بوجودمی آید.عمدتا۶عددازشکوفه های انتهایی شاخه تبدیل به میوه می گردد.شاخه های ایده آل برای تولیدمیوه آنهایی هستندکه درآنهافاصله بین جوانه ها ها کم باشدوجوانه ها خوب رشدنموده وبه طرف بالاقرارگرفته باشند.

انواع هرس کیوی

۱-هرس زمستانه

الف)هرس شاخه های یکساله کامل:این هرس بصورت شاخه های انگوراست راهنمای اصلی جهت انجام این هرس سیم ثابت مرکزی است معمولادرسیستم ستونی تی بار طوری هرس می کنندکه هر شاخه فرعی حدود۲۵تا۴۰سانتی مترازهمدیگر قرارگیرند.تابدین صورت ازتوهم رفتگی شاخه ها وسایه اندازی زیادجلوگیری شوددراین سیستم شاخه های آویزان کناری راتاارتفاع زانو ازسطح زمین قطع میکنندیااینکه انتهای شاخه هارابه طوری که اززمین فاصله مشخصی داشته باشد،هرس میکنند.   

ب)هرس شاخه های جانبی کوتاه:شاخه های باردهنده هردوسال یا سه سال یک بارازنقطه اتصال به تنه اصلی به طورکامل هرس می شود وشاخه های جوان جایگزین آنها می گردد.درزمستان اول شاخه های جانبی راکه حدود هشت جوانه دارند به فاصله ۳۰سانتیمتر قطع می کنند این جوانه ها در بهار همان سال رشد خواهند کرد و از آنها حدود۶ میوه تولید خواهد شد هدف ازهرس زمستانه باقی گذاشتن مقدار کافی شاخه های چوبی یکساله روی درخت تا جوانه ها بطور یکنواخت در سراسر شاخه تقسیم شوند. بدین جهت لازم است در هر مسیری تنها یکسری جوانه باقی گذاشته شود. بهترین زمان هرس اواخرآذرماه بعد از ریزش برگ هاست .هرس شدید  در این زمان باعث  رشد شاخه های جدید زیاد شده و سطح میوه دهی بالا می رود در این  هرس کلیه شاخه های ضعیف و پیچیده را حذف کرده و روی شاخه های انتخاب شده ۳تا۶ جوانه نگهداری می شود.

 ۲-هرس تابستانه:به هرس تابستانه هرس سبزنیزگفته می شوددراین هرس جلوی رشدبی رویه آن گرفته می شودوشاخه های زیادبلند وبهم پیچ خورده وخشکیده قطع می شود.                                                                                                                                                      

آفات

شپشک توت یک آفت بسیار خطرناک و پلیفاژ در بسیاری از کشورهای جهان است . این حشره با داشتن بیش از ۴۰ میزبان در بسیاری از باغات دنیا در گروه آفات درجه یک جای گرفته است . این آفت از سال ۱۳۴۳ همراه با نهال های توت خارجی وارد استان گیلان گردید و همراه با گسترش نوغانداری و انتقال نهال های توت به سایر استانهای کشور، هم اکنون تمامی توتستانهای ایران آلوده به این آفت هستند. خطر عمده آن گسترش و اشاعه بر روی درختان میوه مانند کیوی، هلو، گردو در نقاط مختلف کشور است. مشکلات عدیده ناشی از سموم نباتی و عدم کارآیی لازم آنها بر روی این سپردار، بررسی قدرت پارازیتیسم دو گونه زنبور پارازیتوئید به نامهای ‏‎Encarsia berlesei‎‏ و ‏‎E. faseiata‎‏ را ایجاب می نماید .بیماری بعدی که باعث خسارت درختان کیوی میشود شانگهای است وهمچنین پوسیدگی ریشه که درخاک های مرطوب وسنگین اتفاق می افتد. توضیحات  کامل تر به همراه تصویردر بخش تغذیه و آفات وبیماری  ها داده می شود.

نگهداری میوه کیوی

اگر کیوی شما نارس وسفت است یک عدد سیب کنار کیوی ها قرار دهید وانها را داخل ظرفی ریخته ودر یخچال قرار دهید.

هنگام خرید این میوه نمونه‌ای از آن را در میان انگشتان خود قرار دهید و درصورتی که بر اثر فشار جزیی، نرمی زیر دستان خود احساس کردید از خریدن آن صرف‌نظر کنید. این میوه را می‌توانید در دمای اتاق نگهداری کرده، آن‌را به مدت چند روز ذخیره کنید. هرگز این میوه را کنار سیب، گلابی و سیب زمینی قرار ندهید، زیرا از این میوه‌ها گازی متصاعد می‌شود که موجب رسیدن بیش از اندازه این میوه می‌شود. به علاوه، توصیه می‌شود هیچ‌گاه کیوی بسیار نرم یا لک دار نخرید؛ اما در صورتی که میوه شما نارس است می توانید آن را در کاغذ همراه میوه‌هایی نظیر سیب، گلابی یا موز قرار دهید تا فرآیند رسیدن تسریع شود. هرگز به اندازه میوه توجه نداشته باشید، زیرا در میزان مواد مغذی موجود در آن تأثیری ندارد. تصور نکنید میوه درشت‌تر دارای مقدار بیشتری ماده مغذی است و ارزش تغذیه ای بیشتری دارد .

هشدار

این میوه از میوه‌هایی محسوب می‌شود که دارای اگزالات هستند. اگزالات ترکیبی است که وقتی وارد بدن می‌شود، در مایعات بدن باقی می‌ماند و موجب بروز عارضه در اعضایی نظیر کلیه‌ها و کیسه صفرا می شود. به این  منظور این میوه برای افرادی که مستعد سنگ کلیه و سنگ کیسه صفرا هستند باید با احتیاط میل شود. به علاوه، اگزالات موجود در این میوه، مانع جذب کلسیم می‌شود. به این دلیل نباید حداقل ۲ تا ۳ ساعت قبل و بعد از مصرف لبنیات و حتی قرص‌های کلسیم این میوه را تناول کرد تا مانع جذب این ماده مغذی نشود.

1 نظر در “کاشت داشت و برداشت میوه کیوی

  1. علی گفت:

    سلام
    کیوی بعد از چند سال به بار دهی می نشیند؟
    ممنونم از شما اگر جوابم دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *